Πανελλήνια Ένωση Ιατρικής Βιοπαθολογίας

Ιατρική Βιοπαθολογία

Η Πανελλήνια Ένωση Ιατρικής Βιοπαθολογίας είναι Επιστημονικό Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ο σκοπός της Ένωσης είναι η εκπαίδευση, η μελέτη και η έρευνα σε θέματα που αφορούν την Ιατρική Βιοπαθολογία ως επιστήμη και επάγγελμα και, ειδικότερα, την ποιότητα της περίθαλψης και υγειονομικής φροντίδας σε όλα τα θεματικά της πεδία, καθώς και τις κοινωνικοοικονομικές διαστάσεις των παρεχομένων υγειονομικών υπηρεσιών, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.

Η συμβολή του Βιοπαθολογικού Εργαστηρίου στην καθημερινή κλινική πράξη αφορά στην πιθανή διάγνωση, στη διαφορική διάγνωση, στην τελική διάγνωση, στην επιλογή και την παρακολούθηση της κατάλληλης θεραπευτικής αγωγής.

Ιατρική Βιοπαθολογία, ο ρόλος της στις επιδημιολογικές μελέτες στον χώρο της Δημόσιας Υγείας

Παράλληλα, το Βιοπαθολογικό Εργαστήριο πρωτοστατεί στην πλειονότητα των επιδημιολογικών μελετών στο χώρο της Δημόσιας Υγείας. Οι βιολογικοί δείκτες των διαφόρων παθήσεων και νοσημάτων, ως μετρητά μεγέθη, αποτελούν το βασικό εργαλείο αξιολόγησης των παραμέτρων που έχουν σχέση με την εκτίμηση της κατάστασης της υγείας.

Οι βιοπαθολόγοι είναι σε θέση να παρέχουν εξειδικευμένη κλινική ερμηνεία όχι μόνο στις εργαστηριακές, αλλά και στις κλινικές πτυχές των ασθενειών, όσον αφορά βέβαια το ιδιαίτερο γνωστικό τους αντικείμενο. Η εκπαίδευση στην εσωτερική παθολογία κατά τη διάρκεια της ειδικότητας, έχει ακριβώς σκοπό την απόκτηση δεξιοτήτων για συνδυασμένη εργαστηριακή και κλινική πρακτική.

Παράλληλα, η εκρηκτική πρόοδος στη βιοϊατρική τεχνολογία, η αυτοματοποίηση στην εκτέλεση ενός μεγάλου αριθμού διαγνωστικών εξετάσεων και η θεσμοθέτηση μέσω της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας της χρήσης πιστοποιημένων μεθοδολογιών, έχουν δώσει σήμερα χώρο και χρόνο στον ιατρό βιοπαθολόγο να ασχολείται κυρίως με τη μετα-αναλυτική εργαστηριακή αξιολόγηση και την ιατρική αξιολόγηση των ιατρικών πράξεων που εκτελεί και υπογράφει.

Αρμοδιότητες του Ιατρού Βιοπαθολόγου

Οι αρμοδιότητες του ιατρού βιοπαθολόγου είναι πολυσχιδείς και επεκτείνονται σε μια πλειάδα περιοχών: στη διαμόρφωση της γενικής κατεύθυνσης του εκάστοτε βιοπαθολογικού εργαστηρίου σε συνάρτηση με τις κλινικές ειδικότητες που εξυπηρετεί, στην ανάπτυξη και επικύρωση των δοκιμασιών, στη συνεχή διασφάλιση της ποιότητας με την οργάνωση του εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου ποιότητας των εκτελουμένων εξετάσεων, στην κλινική διασύνδεση στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων, στη συμμετοχή σε διεπιστημονικές συνεδρίες, στον καθορισμό της χρησιμότητας των προσδιοριζομένων βιολογικών δεικτών και στην αναθεώρηση και επικαιροποίηση τους, σε σχέση με τη διάγνωση / παρακολούθηση / πρόγνωση και έλεγχο της αποτελεσματικότητας των θεραπευτικών προσεγγίσεων.

Ο ειδικευμένος στη Ιατρική Βιοπαθολογία είναι επίσης υπεύθυνος για την διαχείριση της ζήτησης των εργαστηριακών εξετάσεων από τους θεράποντες ιατρούς, καθώς και για την εκπαίδευση και κατάρτιση νεότερων ιατρών στην ειδικότητα.

Σήμερα η σημασία των βιοπαθολογικών εξετάσεων ως αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής ιατρικής πρακτικής είναι ευρέως αποδεκτή. Περίπου το 70% των διαγνώσεων στηρίζονται κατά μείζονα λόγο στο Βιοπαθολογικό Εργαστήριο. Η Ιατρική Βιοπαθολογία είναι σαφές ότι παρέχει μια ολοκληρωμένη υπηρεσία που είναι απαραίτητη για την παροχή υψηλής ποιότητας και τεκμηριωμένης φροντίδας ιατρικής υπηρεσίας προς όφελος της δημόσιας υγείας.