Διασυνδετική Συνεργασία

Συνεργασία στην εκπαίδευση και στην πράξη με όλες τις ιατρικές ειδικότητες

Η ενεργός και συνεχής διασυνδετική συνεργασία όλων των εταιρειών – μελών της ΠΕΙΒ αποτελεί το στοιχείο κλειδί της εξέλιξης της ειδικότητας της Ιατρικής Βιοπαθολογίας.

Ταυτόχρονα, επιδιώκεται η δημιουργική συνεργασία και με άλλες ιατρικές ειδικότητες για την ανταλλαγή επιστημονικών απόψεων και την προώθηση των ερευνητικών δραστηριοτήτων.

Οι Βιοπαθολόγοι είναι σε θέση να παρέχουν εξειδικευμένη κλινική ερμηνεία όχι μόνο στις εργαστηριακές, αλλά και στις κλινικές πτυχές των ασθενειών, όσον αφορά βέβαια το ιδιαίτερο γνωστικό τους αντικείμενο.

Η εκπαίδευση στην εσωτερική παθολογία κατά τη διάρκεια της ειδικότητας, έχει ακριβώς σκοπό την απόκτηση δεξιοτήτων για συνδυασμένη εργαστηριακή και κλινική πρακτική.